Všeobecné obchodné podmienky - Elektronický obchod

Fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Nikub s.r.o. ako predávajúcim a jeho odberateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČL. I. Definícia pojmov

1.1 „Spoločnosť Nikub“ alebo „Predávajúci“ predstavuje obchodnú spoločnosť Nikub s. r.o. so  sídlom Adama Štrekára 19, 917 08 Trnava, IČO: 53 095 511 DIČ: 2121261692, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46852/T, emailová adresa: info@nikub.sk, telefónne číslo: +421 944 447 410.

1.2 „Odberateľ” predstavuje fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so Spoločnosťou Nikub uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.3 „Tovar“ – predstavuje všetky produkty uvedené na internetovej stránke  spoločnosti Nikub.

1.4 „Internetová stránka“ – predstavuje internetovú stránku Predávajúceho https://www.nikub.sk alebo inú internetovú stránku Predávajúceho, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

ČL. II. Preambula

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre predaj všetkých Tovarov Spoločnosti Nikub.

2.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky  tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Predávajúcim a Odberateľom, súčasť predajných dokladov iných ako zmlúv a súčasť účtovných dokladov Spoločnosti Nikub.

ČL. III. Objednávanie a dodanie tovaru

3.1 Odberateľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky, elektronickej objednávky prostredníctvom Internetovej stránky alebo inej formy objednávky, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.2 Každá objednávka za účelom prevedenia nevyhnutných účtovných operácií musí obsahovať:

a) pri fyzickej osobe – podnikateľovi (SZČO): obchodné meno, úplnú adresu miesta podnikania SZČO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru,

b) pri právnickej osobe (PO): obchodné meno, úplnú adresu sídla PO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru.

3.3 Spoločnosť Nikub zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

3.4 Po odoslaní objednávky Spoločnosť Nikub potvrdí objednávku a oznámi Odberateľovi termín, kedy bude Tovar dodaný alebo pripravený na osobný odber. Týmto potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Odberateľom.

3.5 Predávajúci umožňuje Odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

a) dodanie Tovaru prepravnou službou (kuriérom) – 7,00 Eur bez DPH,

b) osobné prevzatie Tovaru Odberateľom – ZDARMA.

3.6 Ak nie je uvedené inak, miestom predaja a plnenia Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru Odberateľom je manipulačný priestor predajného miesta Spoločnosti Nikub (napr. nakladacia rampa, pristavená paleta a pod.).

3.7 Predávajúci je oprávnený plniť, t.j. dodať Tovar Odberateľovi aj prostredníctvom tretích osôb.

3.8 Pri dodaní Tovaru prepravnou službou (kuriérom) Spoločnosť Nikub zabezpečí poistenie Tovaru na vlastné náklady.  Odberateľ je povinný riadne prekontrolovať dodaný Tovar, správnosť a kompletnosť objednávky.

3.9 Pri použití prepravnej služby sa Tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí Tovaru odošle Odberateľ potvrdený dodací list do spoločnosti Nikub najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia Tovaru.

3.10 Pri osobnom prevzatí Tovaru je Odberateľ povinný skontrolovať správnosť a kompletnosť objednávky a potvrdiť podpisom dodací list Predávajúceho.

3.11 Tovar je zabalený a zabezpečený Spoločnosťou Nikub alebo priamo výrobcom. Odberateľovi sa odporúča pri preberaní Tovaru skontrolovať jeho neporušenosť a kompletnosť a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

3.12 Za Tovar je zodpovedná Spoločnosť Nikub až do jeho prevzatia Odberateľom. Tovar sa považuje za prevzatý Odberateľom od doby, keď Spoločnosť Nikub Odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi umožní fyzicky disponovať s Tovarom v priestoroch Spoločnosti Nikub alebo na inom mieste, na ktorom sa Spoločnosť Nikub a Odberateľ dohodli.

3.13 Predávajúci odošle Tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie najneskôr do 3 až 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak je Tovar skladom. Ak Tovar nie je skladom, Predávajúci odošle Tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo presiahnuť lehotu na dodanie Tovaru v prípade, ak nastanú okolnosti na strane jeho dodávateľa, alebo iné objektívne prekážky, ktoré bránia včasnému dodaniu Tovaru.

3.14 Ak je Odberateľ v omeškaní pri osobnom prevzatí Tovaru, Predávajúci si môže účtovať skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

ČL. IV. Ceny

4.1 Ceny za Tovar ponúkaný Predávajúcim sú stanovené na Internetovej stránke Predávajúceho. Takto stanovené ceny sú záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa od okamihu potvrdenia objednávky Predávajúcim.

4.2 Ceny za Tovar sú uvedené v mene “Euro” a sú vrátane DPH.

ČL. V. Výhrada vlastníckeho práva

5.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do uvedeného momentu je Tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

5.2 Odberateľ, ktorý neuhradil celú kúpnu cenu za Tovar a zároveň došlo k prevzatiu Tovaru Odberateľom podľa čl. III. bodu 3.12 druhá veta týchto všeobecných obchodných podmienok zodpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek škodu na Tovare.

ČL. VI. Platobné podmienky

6.1 Spoločnosť Nikub umožňuje Odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA KARTOU

b) PLATBA NA FAKTÚRU

6.2 PLATBA Kartou: Pri tomto spôsobe platby Odberateľ uhradí celú sumu objednávky prostredníctvom platobnej brány.

6.3 PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby je Odberateľovi dodaný Tovar bez predchádzajúcej platby. Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za Tovar v lehote splatnosti vyznačenej vo faktúre. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy bola suma finančných prostriedkov pripísaná na účet Predávajúceho v jeho banke. V prípade, ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za Tovar pri platbe na faktúru, Predávajúci je oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,03% ceny Tovaru za každý aj začatý deň omeškania.

ČL. VII. Práva a povinnosti predávajúceho a odberateľa

7.1 Predávajúci je okamihom potvrdenia objednávky povinný dodať v objednávke určený Tovar na adresu Odberateľa alebo na iné miesto určené Odberateľom v objednávke alebo pripraviť Tovar na jeho osobné prevzatie Odberateľom v priestoroch predajného miesta Spoločnosti Nikub.

7.2 Predávajúci je povinný odoslať objednaný Tovar alebo ho pripraviť na osobné prevzatie Odberateľom v lehote podľa bodu 3.13 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.3 Odberateľ je povinný zaplatiť za kúpený Tovar kúpnu cenu podľa čl. IV. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.4 V prípade omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny za Tovar má Predávajúci právo účtovať si úrok z omeškania podľa bodu 6.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5 V prípade omeškania Odberateľa s prevzatím Tovaru pri osobnom prevzatí má Predávajúci právo účtovať si skladné podľa bodu 3.14 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, Spoločnosť Nikub nezodpovedá Odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

7.7 Predávajúci sa zaväzuje dodať Odberateľovi len Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

ČL. VIII. Storno poplatky

8.1 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 14,- € v prípade vyexpedovania Tovaru Odberateľovi, ak Odberateľ tento Tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

ČL. IX. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1 Na dodávaný Tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania Tovaru Odberateľovi.

9.2 Reklamovať je možné len Tovar zakúpený a úplne zaplatený v spoločnosti Nikub.

9.3 Pri uplatnení reklamácie je Odberateľ povinný doručiť reklamovaný Tovar mechanicky nepoškodený vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry na adresu sídla Predávajúceho.

9.4 Pri odovzdaní tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“ alternatívne Odberateľ formou emailu alebo listom špecifikuje vytýkané vady tovaru a uvedie, ktoré právo zo zodpovednosti za vady si uplatňuje. Spolu s uplatnením reklamácie je Odberateľ povinný dodať Predávajúcemu aj reklamovaný Tovar.

9.5 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vyúčtované spoločnosťou Nikub v lehote uvedenej vo faktúre.

9.6 Predávajúci vydá Odberateľovi doklad o prijatí Tovaru na reklamáciu. Súčasťou reklamovaného Tovaru musí byť aj kópia záručného listu a faktúry, prípadne iného dokladu o zakúpení a zaplatení Tovaru u Predávajúceho.

9.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia Tovaru na reklamáciu.

9.8 Spoločnosť Nikub si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

ČL. X. Záručný a pozáručný servis

10.1 Spoločnosť Nikub nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik Predávajúceho. Zároveň sa Odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti Nikub všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak bol Odberateľ vopred oboznámený s touto skutočnosťou a cenou za odstránenie nezáručnej vady.

ČL. XI. Záručný a pozáručný servis

11.1 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú udalosti vplyvom vyššej moci.

11.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú účastníci zmluvy nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, požiar, povodeň, zemetrasenie, opatrenia prijaté zo strany štátu v dôsledku epidémie alebo pandémie a iné.

11.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 11.2 týchto všeobecných obchodných podmienok sú si zmluvné strany navzájom povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

11.4 Vznik neočakávaných výrobných alebo distribučných porúch oslobodzuje Spoločnosť Nikub od dohodnutých záväzkov a Odberateľovi nevzniká nárok na náhradu škody.

ČL. XII. Záverečné ustanovenia

13.1 Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky možno meniť len písomnou formou.

13.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Odberateľom a Spoločnosťou NIKUB je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Zmluvné strany sa však zaväzujú riešiť spory vzniknuté z ich zmluvných vzťahov prednostne dohodou.

13.4 Tieto podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1. 11. 2020.


V Trnave, dňa 1. 11. 2020

Bc. Matej Kubiš
Vedenie spoločnosti

Mgr. Andrej Nikel
Vedenie spoločnosti

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nikub (ďalej len “VOP“) určujú práva a povinnosti zmluvných strán (spoločnosti Nikub a spotrebiteľa) pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.

ČL. I. Vymedzenie niektorých pojmov

1.1 Spoločnosťou  Nikub alebo predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a teda obchodná spoločnosť Nikub s. r.o. so sídlom Adama Štrekára 19, 917 08  Trnava, IČO: 

53 095 511 DIČ: 2121261692, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46852/T, emailová adresa: info@nikub.sk, telefónne číslo: +421 944 447 410.

1.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3 Výrobkom je každý tovar, ktorý sa nachádza na internetovej stránke (webovom sídle) predávajúceho za účelom jeho ponuky a prípadného následného predaja prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak nie je medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak.

1.4 Kúpnou zmluvou je každá kúpna zmluva medzi spoločnosťou Nikub a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, teda zmluva uzavretá na diaľku.

ČL. II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov predávaných spoločnosťou Nikub vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom.

2.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a sú vypracované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

2.3 Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 033 / 321 25 21; 033 / 321 25 27
fax č.: 033 / 321 25 23.

ČL. III. Objednávka

3.1 Spotrebiteľ objednáva tovar od spoločnosti Nikub prostredníctvom písomnej objednávky realizovanej z webovej stránky predávajúceho https://www.nikub.sk/, pokiaľ spotrebiteľ nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie (napr. telefón, email a pod.).

3.2 Spotrebiteľ objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového formulára predávajúceho. Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o spotrebiteľovi potrebné na realizáciu kúpnej zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu jeho pobytu, prípadne dodaciu adresu, mailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, označenie kupovaného výrobku, počet kusov kupovaného výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob prevzatia výrobku. Odoslanie objednávky spotrebiteľom sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

3.3 Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky spotrebiteľa zo strany spoločnosti Nikub formou emailu zaslaného na emailovú adresu spotrebiteľa.

3.4. Spoločnosť Nikub sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi len výrobok, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

ČL. IV. Spôsob prepravy a dodacie podmienky

4.1 Spoločnosť Nikub zabezpečí výber najlepšieho  a najrýchlejšieho dopravného riešenia prostredníctvom automobilovej dopravy.

4.2. Za prepravu kuriérom je zákazník povinný uhradiť dodacie náklady vo výške 8,40 € pri nákupe do 120 € bez DPH. Pri nákupe nad 120 € bez DPH je preprava kuriérom zdarma. Výrobok bude zabalený a zabezpečený spoločnosťou Nikub alebo priamo výrobcom. Spotrebiteľovi sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Predávajúci zabezpečí poistenie prepravovaného výrobku v plnej výške.

4.3 Ak si spotrebiteľ zvolí spôsob prepravy osobný odber, neuhrádza žiadne dodacie náklady. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi skontrolovať správnosť a kompletnosť objednaného výrobku bezodkladne po jeho prevzatí, t.j. na pobočke spoločnosti Nikub ihneď po odovzdaní výrobku.

4.4 Spoločnosť Nikub nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému preukázateľne došlo v čase prepravy výrobku buď na strane prepravnej spoločnosti, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom alebo na strane spotrebiteľa, ak bol zvolený spôsob prepravy osobným odberom.

4.5 V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme včas a riadne dodanú zásielku ani vtedy, keď mal možnosť vopred sa dohodnúť na presnom čase prevzatia zásielky s kuriérom a kuriér túto dohodu riadne splnil, znáša účelne vynaložené náklady predávajúceho na prepravu zásielky spotrebiteľ, a to aj napriek tomu, že zásielku neprevzal.

4.6 Výrobok, ktorý je na sklade bude spotrebiteľovi doručený do 3 až 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky spotrebiteľa predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 týchto VOP bude výrobok doručený do 3 až 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti Nikub.

4.7 Výrobok, ktorý nie je na sklade bude spotrebiteľovi doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim; v prípade platby vopred na účet predávajúceho podľa bodu 5.2 týchto VOP bude výrobok doručený spravidla do 2 týždňov odo dňa pripísania úhrady za výrobok na účet spoločnosti Nikub.

4.8 Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo nie, predávajúci oznámi spotrebiteľovi najneskôr pri potvrdení objednávky podľa bodu 3.3 VOP, pokiaľ  táto skutočnosť už nie je spotrebiteľovi známa skôr, napríklad z webovej stránky predávajúceho.

ČL. V. Spôsob úhrady a platobné podmienky

5.1 Spoločnosť Nikub poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny výrobku (prípadne aj ceny dodacích nákladov, ak bol zvolený spôsob prepravy kuriérom) platbou vopred na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo platbou na mieste.

5.2 Platbu vopred na účet predávajúceho uskutoční spotrebiteľ po potvrdení objednávky predávajúcim. V potvrdení objednávky budú spotrebiteľovi zaslané na email všetky potrebné údaje na uskutočnenie platby na účet predávajúceho. Spoločnosť Nikub si vyhradzuje právo pri platbe vopred na účet predávajúceho odoslať zásielku až po prijatí platby na jej účet. Pri tomto spôsobe úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky spojené s platbou za kúpený výrobok.

5.3 Platbu na dobierku uskutoční spotrebiteľ pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.4 Platbu na mieste uskutoční spotrebiteľ pri osobnom odbere zakúpeného výrobku, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Za tento spôsob úhrady neplatí spotrebiteľ žiadne poplatky.

5.5 Celková cena výrobku bude spotrebiteľovi zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového formulára. Celková cena závisí od ceny objednaného výrobku a spôsobu prepravy.

5.6 Ceny výrobkov a dodacie náklady sú uvedené v mene Euro – €. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu spotrebiteľa v €. Ceny výrobkov a dodacie náklady sú uvedené s DPH.

ČL. VI. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do uvedeného momentu je výrobok vo vlastníctve predávajúceho.

6.2 Spotrebiteľ, ktorý neuhradil celú kúpnu cenu výrobku a zároveň došlo k prevzatiu výrobku spotrebiteľom zodpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek škodu vzniknutú na výrobku.

ČL. VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa

a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

7.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj výrobku, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj výrobku, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj výrobku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

7.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa bodu 7.1 týchto VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. emailom zaslaným na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1 týchto VOP). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

7.5 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané spoločnosti Nikub najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.7 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Nikub (napr. doklad o kúpe výrobku, faktúra).

7.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie – výrobok, napr. z dôvodu zmeny colných a devízových predpisov, ktoré neumožňujú doviezť výrobok na územie Slovenskej republiky a predmetný výrobok nemá predávajúci na sklade; z dôvodu vyššej moci (vis major), ak by bolo neskoršie dodanie výrobku pre spotrebiteľa neúčelné.

7.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.10 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.11 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.12 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.9 VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.13 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku; to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.14 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku.

7.15 V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

ČL. VIII. Záručné podmienky a reklamačné podmienky

8.1 Na výrobky predávané spoločnosťou Nikub je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku spotrebiteľovi.

8.2 Spotrebiteľ môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu v spoločnosti Nikub.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1 týchto VOP alebo osobne predložiť aj doklad o kúpe výrobku (príp. faktúru) a záručný list, ak bol tento súčasťou výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu a uvedenie preferovaného spôsobu vybavenia reklamácie zo strany spotrebiteľa.

8.4 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.5 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť Nikub môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

8.7 Spoločnosť  Nikub pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. Zároveň sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť spoločnosti Nikub všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej výpočtu vopred vyjadrí spotrebiteľ svoj súhlas.

8.8 Porušením záručných podmienok je najmä, avšak nie výlučne, ak:

a) vada bola spôsobená nesprávnou manipuláciou s výrobkom,

b) výrobok bol upravený spotrebiteľom alebo treťou osobou,

c) vada bola spôsobená používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, 

d) výrobok bol daný na opravu alebo úpravu osobe, ktorá nie je oprávnená vykonávať záručné opravy výrobku,

e) výrobok je mechanicky poškodený,

f) bola inštalácia výrobku vykonaná neodborne alebo neautorizovanou osobou,

g) vada bola spôsobená vyššou mocou (napr. živelná pohroma, požiar, povodeň a pod.),

h) vada bola spôsobená opotrebovaním výrobku v dôsledku jeho používania a tiež nešetrným alebo nedbalým používaním alebo manipuláciou s výrobkom.

8.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

ČL. IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1 Spoločnosť Nikub informuje spotrebiteľa o tom, že má právo riešiť prípadný spor z právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a predávajúcim aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorý je upravený v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“).

9.2 Podľa zákona o ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva; spotrebiteľ tak môže urobiť aj formou zaslania emailu na emailovú adresu info@nikub.sk. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb,

d) a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom na Ministerstve hospodárstva SR.

9.4 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

ČL. X. Záverečná ustanovenia

10.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Tieto VOP možno meniť len písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje o zmene VOP bezodkladne informovať na svojej internetovej stránke uvedenej v bode 3.1 týchto VOP.

10.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Nikub je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Spotrebiteľ a predávajúci sa zaväzujú k tomu, že prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa budú snažiť vyriešiť prednostne dohodou.

10.4 Tieto VOP sú platné a účinné od  1. 11. 2020.

 

V Trnave, dňa 1. 11. 2020


Bc. Matej Kubiš
Vedenie spoločnosti

Mgr. Andrej Nikel
Vedenie spoločnosti

 

Príloha k VOP: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf

Všeobecné obchodné podmienky - Inzercia

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Obchodné podmienky na portáli www.nikub.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.nikub.sk.
 2. Prevádzkovateľom portáluwww.nikub.sk (ďalej len „Portál“ alebo „www.nikub.sk “) a poskytovateľom služieb je spoločnosť Nikub s.r.o., so sídlom Adama Štrekára 19 917 08 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46852/T, IČO: 53 095 511(ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@nikub.sk
 3. Službousa rozumejú online firemné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).
 4. Používateľom Portáluje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
 5. Súkromným inzerentomsa rozumie fyzická osoba predávajúca alebo inzerujúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“).
 6. Firemným inzerentomsa rozumie právnická osoba využívajúca inzertný predaj, resp. inzerciu svojich produktov a služieb v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti alebo právnická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok (ďalej len „Firemný inzerent“).
 7. Kupujúcimsa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia, kontaktovanie Súkromných inzerentov a/alebo Firemných inzerentov a pod (ďalej len „Kupujúci“).
 8. Príslušným orgánom kontrolyposkytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01, Trnava (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie majetku, a služby na ktorý je Portál zameraný (firmy, alebo ich časti a podobne) a možnosť nakupovať tento tovar a služby ďalším Používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu ponúkaných firiem, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu nikub.sk aj s inými portálmi.
 4. Využívanie služieb portálu nikub.sk je možné len po súhlase Používateľa s týmito Podmienkami.
 5. Služby portálu nikub.sk sú pre Súkromných inzerentov ako aj pre Firemných inzerentov spoplatnené. Cena inzercie je nasledovná. Cena za inzerciu – inzerát služby  –  je : 30 EUR na 365 dní od dátumu uverejnenia.
 1. Pre zverejnenie inzerátu – inzerátu služby – je potrebné zaslať zverejňované informácie pomocou príslušného kontaktného formuláru na webovej stránke prostredníctvom tlačidla pridať inzerát , alebo prostredníctvom svojho konta na webovej stránke nikub.sk
 1. Pre profesionálnych brokerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie zašle obchodné oddelenie. Pre zverejnenie inzerátu – profilu firmy – je potrebné zaslať zverejňované informácie na email info@nikub.sk, odsúhlasiť návrh profilu firmy a zaplatiť faktúru.
 2. Spoplatnenie služieb ako aj spoplatnenie doplnkových služieb pre Súkromných inzerentov je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Zaplatením faktúry podľa bodu 5 tohto článku Podmienok Používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie po prekročení stanoveného limitu aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

III. Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Ochrana súkromia a osobných údajov je ošetrená v samostatnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto Podmienok.

IV. Súhlas so zasielaním

 1. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu nikub.sk. Pôvodcom týchto emailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@nikub.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy – kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

V. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb portálu nikub.sk je podmienené registráciou.
 2. Registrácia prebieha zaslaním kontaktných a iných údajov pomocou príslušného formuláru na adresu info@nikub.sk, alebo priamo cez registračný formulár na stránke www.nikub.sk, kde Prevádzkovateľ stránky vytvorí používateľovi interný profil s kontaktnými údajmi. Interný profil sa skladá z dvoch častí. Údajov, ktoré sú neverejné (nebudú zverejnené) a verejné – profil firmy (budú zverejnené).
 3. Používateľ registráciou na nikub.sk dáva súhlas na zverejnenie údajov profilu firmy, tak ako ich uviedol v kontaktnom formulári.
 4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané počas komunikácie s portálom nikub.sk.
 5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho kontaktného emailu alebo svojich údajov.

VI. Sprístupnenie služby

 1. Pri inzerentoch sú vyplnené údaje po formálnej stránke kontrolované administrátorom. Pokiaľ sú všetky údaje existujúce (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), a Používateľ uhradil príslušný poplatok. 

VII. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoj interný profil pravdivý, presný a aktuálny počas celej doby využívania služieb portálu nikub.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môžu byť služby Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

 3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvedené v internom profile Inzerenta na Portáli nikub.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to zaslaním emailu na info@nikub.sk, alebo prostredníctvom svojho účtu v nastaveniach profilu.

VIII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
 • a) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
 • b) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
 • c) nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného majetku alebo podmienkach,d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
 • d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
 • f) je povinný zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv,
 1. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli nikub.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.
 2. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúceho segmentu, kategórie a podkategórie podľa typu a druhu inzerátu, uvádzať skutočnú približnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám.
 3. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ má právo ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.
 4. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených, je Používateľ povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa o potrebe aktualizácie alebo úpravy inzerátov.
 5. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať ponuky, predaja produktov. Takého ponuky je používateľ povinný bezodkladne odstrániť.
 6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom Slovenskej Republiky alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja, kúpy a/alebo prenájmu majetku o ktorom sa dozvedeli prostredníctvom Portálu, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného majetku.
 8. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah portálu nikub.sk, najmä nie je oprávnený obsah stránky kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda. Zdieľanie profilov pomocou príslušných funkcií portálu je dovolené (napríklad zdieľanie uverejneného profilu firmy na sociálnej sieti).
 9. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho emailového konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, aby jeho emailové konto nemohlo byť zneužité. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho emailového konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa v prípade, že nedokáže Prevádzkovateľovi preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k inzerovanému majetku.
 11. Pre overenie identity Používateľa slúži email, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa bez upozornenia aj v prípade ak jeden Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými identitami.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo časť ponuky Používateľa v prípade, ak obsah tejto ponuky alebo časti ponuky porušuje tieto Podmienky, alebo zákon/y Slovenskej republiky.
 14. V prípade, ak Inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú Podmienkami a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok zmazať ponuku Používateľa.

VIII. Pridávanie inzerátov

 1. Inzerát je možné pridať zatiaľ iba v slovenskom alebo českom jazyku. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovným spôsobom :

  a) Používateľ zašle základné údaje ohľadom ponúkanej služby, odvetvie v ktorom pôsobí ,región z ktorého pochádza, ilustračný obrázok, názov, zaradenie služby (segment, kategória, podkategória), typ služby cez kontaktný formulár na stránke nikub.sk, ktorý je Používateľovi sprístupnený Po kliknutí na tlačidlo pridať inzerát vo svojom účte, alebo keď je prihlásený, tak aj na iných stránkach kde je toto tlačidlo prihláseným inzerentom dostupné. Používateľ / Inzerent vypĺňa údaje  kontaktnej osoby (Meno, Priezvisko, Kontaktný Email, názov firmy , PO/FO ,Telefón, údaje o spoločnosti atď.) a fakturačné údaje. V druhej časti formuláru Používateľ vypĺňa údaje týkajúce sa poskytovanej služby. Po prijatí inzerátu je Používateľovi zaslaná faktúra na následné vykonanie platby a inzerát sa zverejní, alebo užívateľ zaplatí zverejnenie inzerátu prostredníctvom platobnej brány, a faktúru dostane do 24 hod… Inzerát je zverejnený po dobu, za ktorú Používateľ zaplatil. Inzerát je zverejnený po dobu, za ktorú Používateľ/ Inzerent zaplatil.

  b) Celý proces opísaný v bode a) môže prebehnúť výlučne prostredníctvom mailovej komunikácie pomocou emailovej adresy info@nikub.sk, alebo prostredníctvom stránky nikub.sk v prihlásenom režime za pomoci tlačidla pridať inzerát. 

 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu nikub.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na zaplatené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami. Používateľ v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku.
  • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
  • do názvu www adresu,
  • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
  • používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,
  • pridávať do fotogalérie reklamné obrázky, ktoré propagujú iné služby,
  • uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť),
  • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),
  • v popise inzerátu alebo jeho nadpise propagovať predmety alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,
  • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,Na portáli nikub.sk je zakázané:

   písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

  • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

IX. Administrácia inzerátov

 1. Používateľ môže svoje manuálne pridané inzeráty meniť, po dobu zverejneniavo svojom konte v sekcií služby,,upraviť´´

X. Zrušenie inzerátu

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho inzerát kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť alebo nechať zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
  • a) porušenia týchto Podmienok
  • b) absencie spolupráce Používateľa pri potrebnej aktualizácii zverejneného inzerátu.
  • c) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom kontaktného emailu Používateľa;
  • d) po uplynutí doby inzercie, za ktorú inzerent zaplatil;
  • e) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v bode Administrácia inzerátov (hore);
  • f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;


 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa alebo jeho zverejnené inzeráty zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

XI. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu nikub.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu nikub.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu nikub.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu nikub.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť nikub.sk jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál nikub.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli nikub.sk , ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

XII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@nikub.sk.
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@nikub.sk.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na portáli nikub.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu nikub.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na nikub.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 

Schválené v Trnave, Slovenská republika, dňa 01.06.2021

Mgr. Andrej Nikel, konateľ

Matej Kubiš, konateľ


Nikub s.r.o. – Prevádzkovateľ portálu nikub.sk

Príloha 1

Ochrana súkromia a osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia a definície

Tento dokument popisuje systém ochrany súkromia a osobných údajov na portáli www.nikub.sk a ďalej je označovaný len ako “Dokument”.

Obchodné Podmienky  – sú podmienky, ktorými sa riadi poskytovanie inzertných a iných služieb na portáli nikub.sk Sú dostupné na stránke https://www.nikub.sk/obchodne-podmienky/.

Email portálu nikub.sk je info@nikub.sk.

2. Prevádzkovateľ, vyhlásenia a garancie

2.1 Nikub s.r.o., so sídlom Adama Štrekára 19 917 08 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46852/T, IČO: 53 095 511(ďalej len „Prevádzkovateľ“)ktorá je prevádzkovateľom portálu www.nikub.sk (ďalej len „Portál“) spracováva osobné a iné údaje o nasledovných okruhoch fyzických a právnických osôb:

 • Fyzické osoby a Právnické osoby inzerujúce, alebo využívajúce služby Portálu (ďalej len ako „Inzerent“),
 • Fyzické osoby a Právnické osoby ktoré sa registrujú na príjem Newsletter-a (ďalej len ako „Subscriber“),

2.2 Osobné údaje Inzerenta sú spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára Inzerent s Prevádzkovateľom, tak ako je uvedené v Obchodných Podmienkach. Ostatné údaje osobné alebo iné, ktoré sa nemôžu spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby podľa hore uvedeného ustanovenia sú poskytnuté inzerentom dobrovoľne.

2.3 Osobné údaje Subscribera sú spracovávané na základe hodnoverne udeleného súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 1 v spojitosti s § 11 ods. 3 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov pre účely získavania informácií ohľadom noviniek na stránke portálu.

2.4 Prevádzkovateľ podľa najlepšieho vedomia a svedomia pristupuje k ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej, a to aj s ohľadom na článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

2.5 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracovania osobných údajov Dotknutých osôb.

2.6 Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutých osôb v rámci obchodnej spolupráce s akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutých osôb bez toho, aby s tým Dotknuté osoby nevyjadrili individuálne vyjadrený písomný súhlas.

2.7 Prevádzkovateľ Portálu Užívateľovi garantuje, že o obsahu jeho internej komunikácie vedenej cez Portál (napríklad cez kontaktný formulár) nebude poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

2.8 Prevádzkovateľ obmedzuje osobné údaje, ktoré sú o Dotknutých osobách spracovávané na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov, ktorý je definovaný primárne potrebou riadneho uzatvorenia zmluvy a plnenia vzájomných povinností upravených touto zmluvou a Obchodnými Podmienkami Prevádzkovateľa, ako aj plnenia osobitných povinností ustanovených Prevádzkovateľovi príslušnými osobitnými zákonmi účinnými v slovenskom právnom poriadku.

2.9 Väčšina osobných údajov, ktoré Dotknuté osoby poskytujú prostredníctvom Portálu alebo iného komunikačného kanálu (napr. email) Prevádzkovateľovi sú zo strany Prevádzkovateľa získavané výlučne na dobrovoľnej báze, ktorá si vyžaduje aktívne a dobrovoľné konanie zo strany Dotknutých osôb (napr. Nahratie a zaslanie fotografie, napísanie vlastného textu, vytvorenie datasetu ohľadom inzerovanej spoločnosti apod.).

2.10 Prevádzkovateľ garantuje Dotknutej osobe bezodkladnú a bezpečnú likvidáciu jej osobných údajov ihneď po skončení platnosti legitímneho účelu ich spracovania, a to buď bezodkladne po vzájomnom vysporiadaní všetkých vzájomných zmluvných záväzkov založených v rámci zmluvného vzťahu medzi Inzerentom a Prevádzkovateľom alebo bezodkladne po uplynutí doby platnosti individuálne udeleného súhlasu Dotknutou osobou.

2.11 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov Dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

2.13 Všetky osobné údaje, ktoré poskytujú Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu sú získavané výlučne na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia Dotknutých osôb uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah alebo udeliť individuálny súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrený aktívnym (tzv. Opt-In) spôsobom pri vyplnení kontaktného formuláru na stránke www.nikub.sk a zaškrtnutím príslušného políčka, ktoré slúži na udelenie súhlasu, a následným zaslaním informácií na emaily portálu nikub.sk a Dotknuté osoby nie sú povinné tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytnúť na základe zákona.

2.14 Dotknuté osoby berú na vedomie, že samostatne určujú mieru zverejnenia ich vlastných osobných údajov a súkromného obsahu na základe písomných inštrukcií zaslaných cez Portál a, alebo na emaily Portálu nikub.sk. Akékoľvek zverejnenie osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom Portálu vyžaduje aktívne konanie Dotknutých osôb, ktoré je možné považovať za prejavenie jednoznačného súhlasu so zverejnením príslušných osobných údajov.

3. Zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracovania o dotknutých osobách

3.1 Prevádzkovateľ spracováva o Inzerentoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, kontaktnej osoby;
 • adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby;
 • telefónne číslo mobilné/pevná linka kontaktnej osoby;
 • identifikácia webového sídla určeného na prezentáciu Inzerenta;
 • adresa (domáca alebo pracovná adresa dotknutej osoby, adresa sídla právnickej osoby);
 • názov a adresa právnickej osoby
 • údaje týkajúce opisu predmetného majetku, ktorý je predmetom inzercie (Popis majetku, odvetvie, Obrat, Profit, Počet zamestnancov, cena, fotografie majetku, kontaktný email); tieto údaje sú voliteľné a dobrovoľne uvádzané;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.

3.2 Prevádzkovateľ spracováva o Subscriberoch nasledovný zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, prípadne akademický titul;
 • adresa elektronickej pošty;
 • IP adresa odosielateľa kontaktného formuláru.

4. Dĺžka spracovania osobných a iných údajov

4.1 Prevádzkovateľ spracováva   osobné a/alebo iné údaje len tak dlho, ako je potrebné s ohľadom na účel, za ktorým boli získané.

4.2 Zverejnené osobné a/alebo iné údaje získané o Inzerentoch sú spracovávané len počas doby inzercie na Portáli. Nezverejnené fakturačné a/alebo kontaktné údaje o Inzerentoch sú spracovávané v súlade so Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4.3 Údaje o Subscriberoch sú spracovávané počas dĺžky udelenia súhlasu, respektíve až do času, kým Subscriber aktívne nezruší odber Newsletter-a.

5. Cookies a využívanie služby google analytics

5.1 Prevádzkovateľ pre skvalitnenie svojich služieb na webovom sídle www.nikub.sk využíva súbory typu cookies. Pri prehliadaní stránky bez použitia kontaktného formuláru však nedochádza k spracovávaniu IP adresy klientskeho zariadenia Dotknutej osoby. Spracované údaje sú agregované a anonymizované a preto nemajú povahu osobných údajov. Sú získavané výlučne za účelom získavania prehľadu a bližších informáciách o návštevnosti Portálu. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany.

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača.  

6. Využívanie sociálnych sietí

6.1 Oficiálne webové sídlo Prevádzkovateľa www.nikub.sk odkazy na oficiálne profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej Dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Youtube). Pokiaľ nedôjde zo strany Dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracovaniu dát. V prípade iniciovania akéhokoľvek z uvedených pluginov odkazujúcich na profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnej sieti môže dôjsť k spracovaniu údajov o Dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracovanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv. O spracovaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu:

 

6.2 Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava politiky ochrany súkromia, ktoré prijali prevádzkovatelia sociálnych sietí špecifikovaní v bode 5.1 Dokumentu. Prevádzkovateľ administruje svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach špecifikovaných v bode 5.1 Dokumentu a zabezpečuje priebežné a bezodkladné odstraňovanie akýchkoľvek hanlivých, urážlivých, nenávistných, vulgárnych, sexistických alebo extrémistických prejavov iných užívateľov sociálnej siete, ktoré nie je možné v demokratickej spoločnosti považovať za zlučiteľné s výkonom ústavne zakotvenej slobody prejavu.

6.3 Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete na to, aby získaval o registrovaných členoch sociálnej siete žiadne iné informácie a osobné údaje, ako sú informácie a osobné údaje uvedené, resp. zverejnené samotnou Dotknutou osobou v rámci oficiálneho profilu Spoločnosti na sociálnej sieti špecifikovanej v bode 5.1 Dokumentu; Prevádzkovateľ nijako nevyužíva (najmä nezískava, neoboznamuje sa, neukladá, nezdieľa, nezverejňuje) žiadne informácie a osobné údaje, ktoré o sebe Dotknutá osoba uvádza na vlastnom (súkromnom) profile zriadenom na akejkoľvek sociálnej sieti.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ nebude vykonávať žiadny cezhraničný prenos osobných údajov získaných od Dotknutých osôb do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

8.1 V prípade, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb na základe individuálne udeleného súhlasu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v bode 2.1 Dokumentu alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 7.5 Dokumentu alebo aj iným účinným spôsobom, ktorý umožňuje platné právo.

8.2 Prevádzkovateľ poučuje Dotknutú osobu, že má od neho podľa Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované,
 • informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedenom v  tomto dokumente,
 • presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracovanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.3 Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

8.4 Prevádzkovateľ poučuje Dotknuté osoby, že s účinnosťou od 25. mája 2018 získajú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi podľa GDPR ďalšie nové alebo inovované práva, a to najmä:

 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 • právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na vymazanie, resp. právo na „zabudnutie“ podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článkov 21 a 22 GDPR.

8.5 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov a ochrany súkromia môžu Dotknuté osoby sa môžu obrátiť na správu Portálu na adrese  info@nikub.sk, alebo kontaktovať priamo Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na info@nikub.sk

nikub.sk

Schválené v Trnave, Slovenská republika, dňa 01.06.2021

Mgr. Andrej Nikel, konateľ

Matej Kubiš, konateľ


Nikub,s.r.o. – Prevádzkovateľ portálu nikub.sk

Pre kópiu tohto dokumentu vo formáte PDF nás kontaktujte na info@nikub.sk.