Únik nebezpečných látok na pracovisku

Chráňte zdravie a zabráňte ďalšiemu šíreniu

Ako prvé je potrebné zabezpečiť, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb a následne zabrániť úniku do kanalizácie, vôd a pôdy. Následne odstrániť uniknuté chemikálie a zabezpečiť jej zlikvidovanie. V závislosti od dopadu úniku na životné prostredie ohlásiť na potrebné úrady. Chemikálie môžu uniknúť do havarijných nádrží ale aj na miesta, kadial sa pohybujú vaši pracovníci alebo iné osoby.

Havarijný plán

Celý postup by mal popisovať  havarijný plán, ktorý by mala mať spracovaná každá spoločnosť, ktorá manipuluje s nebezpečnými kvapalnými látkami. Môže sa jednať o chemické látky používané v procese výroby alebo aj únik nebezpečných kvapalných odpadov. Zamestnanci by mali byť preukázateľne oboznámení s postupom likvidácie a v ideálnom prípade aj prakticky vycvičení. Havarijný plán, príp. Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi Vám spracujú konzultanti, zaoberajúci sa problematikou ochrany vôd alebo odpadovým hospodárstvom. Tak isto pre vás zabezpečia odborné školenia na túto tému.

S havarijnou súpravou - vždy pripravený

Pri odstraňovaní nebezpečných kvapalných látok je dôležité poznať ich vlastnosti, aby sme vedeli či je kvapalina napr. horľavá, výbušná, toxická a pod. Je rozdiel odstraňovať uniknutú kyselinu alebo hydraulický olej. Zasahujúci personál  musí byť preto patrične vybavený účinnými OOPP. Na efektívnu likvidáciu úniku je vhodné mať rozmiestnené havarijné súpravy v blízkosti očakávaných miest úniku. napr. v sklade nebezpečného odpadu, v sklade chemických látok, v nabijárni vysokozdvižných vozíkov, v blízkosti čerpacích alebo tankovacích stojanov, na vrátnici a pod. 

Havarijné súpravy si môžete vyskladať sami alebo kúpiť už ako hotové produkty a už ich len umiestnite na určené miesto. Môžete ich mať ako stacionáre vo forme sudov alebo aj ako sudy s kolieskami, ktoré viete poľahky presúvať. Havarijné súpravy si môžete zakúpiť u nás v kategóríí havarijné súpravy