Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pre internetový obchod www.nikub.sk v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) (ďalej aj „GDPR“).

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetkých zákazníkov internetového obchodu www.nikub.sk a na ich osobné údaje, nakoľko ide o zákazníkov spoločnosť Nikub s. r.o. so  sídlom Adama Štrekára 19, 917 08 Trnava, IČO: 53 095 511 DIČ: 2121261692, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46852/T (ďalej len „ Nikub“ alebo „spoločnosť Nikub“). Nikub vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov. Uvedené vyhlásenie vysvetľuje ako bude Nikub spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré od nich Nikub získa počas trvania zmluvného vzťahu.

Spoločnosť Nikub starostlivo vedie databázy obsahujúce osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré získala v súvislosti s uzatvorením zmluvy, predajom tovarov, poskytovaním služieb, či iným priamym alebo nepriamym kontaktom so zákazníkmi. Predmetom tohto vyhlásenia je poskytnutie informácií o tom, akým spôsobom Nikub spracúva osobné údaje zákazníka a zároveň splnenie si informačných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR je Nikub povinný poskytnúť svojim zákazníkov najmä tieto informácie:

– aké údaje spracúva, na aké účely;
– kto môže mať prístup k osobným údajom zákazníka, ich umiestnenie a uchovávanie;
– aký je právny základ tohto spracúvania;
– konkretizácia spracúvania osobných údajov pre predaj tovarov a poskytovanie služieb a vykonávané aktivity spoločnosti Nikub;
– akým spôsobom môže zákazník uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k jeho údajom, odvolanie súhlasu atď.;
– ako a kde môže zákazník kontaktovať spoločnosť Nikub v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Druhy spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť Nikub spracúva len bežnú kategóriu osobných údajov zákazníka (tzn. nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov). Ide o nasledujúce osobné údaje zákazníka:

– Osobné kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru (korešpondenčná adresa/adresa na doručenie), emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
– Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a pracovné telefónne číslo.
– Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Nikub, resp. zhrnutie informácie o Vašej objednávke, rozsah poskytovaných služieb, typ predávaných výrobkov a ich označenie.

2. Účel, cieľ a právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Nikub spracúva osobné údaje svojich zákazníkov na nasledovné účely:

a) predaj tovarov spoločnosti Nikub,
b) poskytovanie služieb spoločnosťou Nikub,
c) marketing,
d) riešenie sporov, sťažností, podozrenie z priestupku alebo trestnej činnosti,
e) dodržiavanie zákona,
f) dane a účtovníctvo.
 

a) Predaj tovarov spoločnosti Nikub

Spoločnosť Nikub predáva zákazníkom svoje tovary uvedené na svojej internetovej stránke www.nikub.sk alebo v ponukovom katalógu. Za týmto účelom Nikub spracúva osobné údaje zákazníka v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. iná adresa na účely dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v ktorej zmluvná strana – kupujúci vystupuje ako dotknutá osoba. Uvedené údaje spoločnosť Nikub spracúva v celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba – kupujúci. Osobné údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinnosti podľa osobitných predpisov sa spracúvajú po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 3 roky.

b) Poskytovanie služieb spoločnosťou Nikub

Spoločnosť Nikub poskytuje zákazníkom svoje služby uvedené na svojej internetovej stránke www.nikub.sk alebo na základe osobitnej dohody/požiadavky zákazníka. Za týmto účelom Nikub spracúva osobné údaje zákazníka v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. iná adresa na účely poskytnutia služby, e-mailová adresa, telefónne číslo. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, v ktorej zmluvná strana – kupujúci/objednávateľ vystupuje ako dotknutá osoba. Uvedené údaje spoločnosť Nikub spracúva v celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba – kupujúci/objednávateľ. Osobné údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinnosti podľa osobitných predpisov sa spracúvajú po dobu aktuálneho roka a nasledujúce 3 roky.

c) Marketing

a. Priamy marketing – zasielanie noviniek o tovaroch a službách, informovanie o rôznych ponukách spoločnosti Nikub. Právnym základom je plnenie zákonného oprávnenia v kombinácií s oprávneným záujmom spoločnosti Nikub.
b. Marketingová komunikácia – komunikácia o tovaroch a službách tretích strán. Môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si Nikub od zákazníka vopred vyžiada. Právnym základom je súhlas zákazníka s marketingovou komunikáciou.

 

d) Riešenie sporov, sťažností, podozrenie z priestupku alebo trestnej činnosti

Nikub môže spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo iných právnych postupov zo strany zákazníka voči spoločnosti Nikub, alebo ak má Nikub podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu, ktoré by chcel ďalej preskúmavať, resp. ktoré má povinnosť oznámiť príslušným orgánom. Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Nikub a spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu (zákonná povinnosť) a na ochranu života, zdravia alebo majetku.

e) Dodržiavanie zákona

Možno bude Nikub musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby dodržiaval zákon alebo aby vyhovel súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.

f) Dane a účtovníctvo

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením je Nikub povinný spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajov

K osobným údajom budú mať prístup poverení zamestnanci spoločnosti Nikub. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.

Osobné údaje zákazníkov môže Nikub zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v mene spoločnosti Nikub, napríklad s poskytovateľmi služieb (prepravné spoločnosti, spoločnosti na balenie zásielok a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje zákazníka spoločnosti Nikub len na účely opísané vyššie a iba v súlade s pokynmi Nikub.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, osobné údaje zákazníka môže Nikub zdieľať napríklad so svojimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

4. Umiestnenie osobných údajov zákazníka

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Nikub sa spracúvajú výlučne na území Slovenskej republiky, resp. nanajvýš v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Nikub sa zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov nebude prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Podľa GDPR máte určité práva:

– Právo na prístup – Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje Vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.
– Právo na nápravu – Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
– Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti plne vyhovieť.
– Právo na obmedzenie spracovania – Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napríklad keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
– Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
– Právo namietať – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.
– Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
– Právo stiahnuť súhlas – Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

 

6. Súbory cookies

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, ktoré používame

Cookies používame na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;

(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

 

Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Správa súborov cookies

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

7. Kontaktné údaje pre účely ochrany osobných údajov dotknutej osoby

Ak máte, ako zákazník spoločnosti Nikub, akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv, môžete kontaktovať Nikub na kontaktnom mieste (v sídle spoločnosti Nikub) alebo písomne na adrese:

Nikub s. r. o.
Adama Štrekára 19
917 08 Trnava

alebo prostredníctvom elektronického dopytu na emailovej adrese spoločnosti Nikub: info@nikub.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky ohľadne ochrany osobných údajov a postupe podávania žiadostí nájdete na internetovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

V Trnave, dňa 1.11.2020

Mgr. Andrej Nikel
konateľ spoločnosti Nikub s. r. o.

Bc. Matej Kubiš
konateľ spoločnosti Nikub s. r. o.